5 grudnia 2011

Europejski pakiet lotniskowy

W dniu 1 grudnia 2011 r. Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwany pakiet propozycji legislacyjnych tzw. Pakiet lotniskowy składający się z czterech dokumentów. Trzy z nich to inicjatywy ustawodawcze w zakresie obsługi naziemnej, zarządzania hałasem w obszarze lotnisk oraz przydzielania czasów operacji w portach lotniczych. Ostatni dokument to ogólny komunikat KE w sprawie przepustowości.

Nowa inicjatywa podjęta przez KE ma na celu zwiększenie przepustowości na europejskich lotniskach, zmniejszenie opóźnień lotów oraz poprawienie jakości usług obsługi naziemnej. Poniżej przedstawiono krótkie opisy poszczególnych projektów wchodzących w skład Pakietu lotniskowego:

1. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start i lądowanie w portach lotniczych Unii Europejskiej
Propozycja Komisji wprowadza mechanizmy rynkowe do handlu tzw. slotami między liniami lotniczymi, co ma wpłynąć na zmniejszenie opóźnień lotów oraz redukcję zagęszczenia nieba. Ponadto Komisja chcąc mieć pewność, że przyznane liniom lotniczym sloty są przez nie w pełni wykorzystywane, planuje podnieść próg wykorzystania slotów uprawniający do ich zachowania przez kolejne pół roku z 80 do 85% (zasada „use it or lose it”). Proponowane środki pozwolą obsłużyć do 24 milionów pasażerów rocznie więcej do roku 2025, a korzyści finansowe szacuje się na 5 bilionów euro.

2. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii Europejskiej oraz uchylającego Dyrektywę Rady nr 96/97/WE
Celem tej inicjatywy jest poprawienie jakości i wydajności usług obsługi naziemnej na lotniskach poprzez zwiększanie ograniczonych do tej pory takich usług jak: obsługa bagażu i ramp, tankowanie statków powietrznych czy usługi pocztowe. Ponadto zarządzający portami lotniczymi będą mogli wymagać spełnienia minimalnych standardów obsługi naziemnej od jej dostawców.

3. Rewizja przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/30/EC w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty
Propozycja Komisji ma na celu zwiększenie przejrzystości w procesie ustanawiania ograniczeń związanych z hałasem w portach lotniczych. Jednak planowana rola nadzorcza Komisji nie będzie zastępować ostatecznej decyzji państwa członkowskiego w tym względzie. Planowana zmiana dyrektywy zaktualizuje również obowiązujące przepisy uwzględniając rozwój technologiczny, aby ułatwić władzom wycofywanie z użycia najgłośniejszych samolotów.

Decyzje w sprawie zmniejszenia poziomu hałasu na lotniskach powinny być podejmowane zarówno z myślą o osobach mieszkających w ich pobliżu, jak i z myślą o pasażerach. Ponadto decyzje te muszą być podejmowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

4. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki lotniskowej w Unii Europejskiej – przepustowość i jakość w celu promowania wzrostu, komunikacji i zrównoważonej mobilności.
Komunikat Komisji wyraża konieczność kontynuowania prac nad integracją procesów zarządzania przestrzenią powietrzną oraz portami lotniczymi, w celu zapewnienia zwiększonej przepustowości w ramach podejścia „gate-to-gate”. W/w pakiet zanim zostanie ostatecznie przyjęty przez UE przekazany teraz zostanie do Rady UE i Parlamentu Europejskiego celem podjęcia dalszych prac legislacyjnych nad poszczególnymi dokumentami w ramach tzw. zwykłej procedury legislacyjnej.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego