4 listopada 2011

ULC w sprawie wyłączenia internetowych serwisów AIM i AIS

W związku z wyłączeniem przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej testowych serwisów  internetowych AIS oraz AIM, jak również protestami środowiska lotniczego w tym zakresie, Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje co następuje:  • Urząd Lotnictwa Cywilnego nadzoruje Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) jako instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej, w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej,
  • PAŻP jest zobowiązana, zgodnie z przyznanym certyfikatem instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej do zapewniania m.in. Służby Informacji Lotniczej. Wymagania certyfikacyjne dotyczące zapewniania m.in. Służby Informacji Lotniczej znajdują się w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiającym wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej,
  • Metody działania i procedury postępowania, jakie powinna spełniać PAŻP w zakresie zapewniania Służby Informacji Lotniczej, zgodnie z certyfikatem muszą być zgodne ze standardami zawartymi w Załączniku 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – „Służby informacji lotniczej”. Zgodnie z tym dokumentem PAŻP zapewnia użytkownikom tzw. Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych (AIP Polska, NOTAM itd.),
  • Udostępnianie informacji lotniczych poprzez Internet nie wchodzi w zakres certyfikowanej działalności instytucji zapewniającej Służbę Informacji Lotniczej (PAŻP). PAŻP udostępniając do celów testowych (nie do wykorzystania operacyjnego) informacje lotnicze poprzez Internet robiła to z własnej woli i na własną odpowiedzialność.
Wobec powyższego Urząd Lotnictwa Cywilnego nie dopatruje się w zamknięciu testowych serwisów internetowych AIS oraz AIM naruszenia przepisów przez PAŻP, albowiem nie była ona zobowiązana do udostępniania informacji lotniczych przez Internet. Jednocześnie przypominamy, że cały czas jest możliwe korzystanie z AIP Polska, jak również wyszukiwanie NOTAM wydanych dla FIR EPWW, poprzez internet przy wykorzystaniu ogólnie dostępnej aplikacji Europejskiej Bazy Danych Służb Informacji Lotniczej – EAD Basic. Jest ona dostępna po zarejestrowaniu oraz akceptacji warunków korzystania z serwisu na stronie: http://www.ead.eurocontrol.int/publicuser/public/pu/login.jsp Poprzez EAD Basic dostępne są również aktualne AIP wszystkich państw ECAC (oraz kilku innych), jak również informacje NOTAM z całego świata. W związku z tym, że informacje z EAD Basic są uzyskiwane poprzez internet, nie jest wskazane wykorzystywanie ich do celów operacyjnych.

źródło : ULC