20 listopada 2011

Plan lotu

Informacje dotyczące zamierzonego lotu lub jego części, które dostarczane są organom służb ruchu lotniczego, przedstawia się w postaci planu lotu. Plan lotu jest składany przed rozpoczęciem każdego lotu:

a) dla którego w całości lub w części ma być zapewniona służba kontroli ruchu lotniczego,
b) IFR w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej,
c) VFR w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej, jeżeli ma być zapewniona służba informacji powietrznej i służba alarmowa,
d) którego trasa lub jej część przebiega w opublikowanej strefie identyfikacji obrony powietrznej, w celu ułatwienia koordynacji z właściwymi organami wojskowymi oraz uniknięcia ewentualnej potrzeby przechwytywania i dokonywania identyfikacji lub w innej części przestrzeni, dla której taki wymóg opublikowano,
e) z przekraczaniem granicy państwowej.

Instrukcje wypełniania formularza planu lotu ICAO


Formularz planu lotu wypełniają odpowiednio:
1. Dowódca statku powietrznego lub upoważniony przez niego członek załogi albo upoważniony przedstawiciel użytkownika statku powietrznego;
2. Wyznaczeni pracownicy służby ruchu lotniczego, przyjmujący złożony plan lotu;
3. Wyznaczeni pracownicy służby ruchu lotniczego, którzy otrzymali plan lotu do nadania do ustalonych adresatów.

Formularz planu lotu należy wypełniać w dwóch egzemplarzach, z czego:
1. jeden egzemplarz (oryginał) zatrzymuje u siebie dowódca statku powietrznego;
2. jeden egzemplarz (kopię) po napisaniu depeszy planu lotu przez pracownika służby ruchu lotniczego pozostawia się na przechowanie.


Po złożeniu planu lotu i przed wykonaniem operacji lotniczej należy upewnić się , iż plan lotu został przyjęty przez służby ATFM.

Zasady wypełniania planu lotuPola formularza wypełniać odpowiednio:


PUNKT 7 – Znak rozpoznawczy SP ( nie więcej niż 7 znaków pisarskich)
Wpisać jedno z następujących oznaczeń rozpoznawczych statku powietrznego, składające się z nie więcej niż 7 znaków pisarskich:

1.    Znak rejestracyjny SP (np. EIAKO, 4XBCD, N2567GA), gdy:
a)    w radiotelefonii znak wywoławczy, który ma stosować statek powietrzny, będzie się składać tylko z tego znaku (np. OOTEK) lub będzie poprzedzony zaakceptowanym przez ICAO telefonicznym oznacznikiem użytkownika (np. SABENA OOTEK);
b)    statek powietrzny nie jest wyposażony w radiostację;


2.    Zaakceptowany przez ICAO oznacznik użytkownika, po którym następuje identyfikator lotu (np. KLM511, NGA213, JTR25), w przypadku gdy znak wywoławczy, który ma stosować statek powietrzny w radiotelefonii, będzie się składać z zaakceptowanego przez ICAO telefonicznego oznacznika użytkownika i identyfikatora lotu (np. KLM511, NIGERIA 213, HERBIE 25).


PUNKT 8 – Przepisy wykonania lotu i rodzaj lotu (1-2 znaki)
Wpisać jedną z  następujących liter w celu oznaczenia rodzaju przepisów wykonywania lotu, do których pilot zamierza się stosować:
I – jeśli IFR;
V –jeśli VFR;
Y – jeśli najpierw IFR;
Z – jeśli najpierw VFR.


Rodzaj lotu:
Wpisać jedną z następujących liter w celu oznaczenia rodzaju lotu, jeżeli wymaga tego właściwa władza ATS:
S    jeżeli lot rozkładowy lotnictwa komunikacyjnego
N    jeżeli lot nierozkładowy lotnictwa komunikacyjnego
G    jeżeli lot lotnictwa ogólnego
M    jeżeli lot wojskowy
X    jeżeli lot innego rodzaju niż podane wyżej.


PUNKT 9 – Liczba i typ SP oraz kategoria turbulencji w śladzie aerodynamicznym


Liczba SP (1-2 znaki): wpisać liczbę SP tylko wtedy, gdy jest ich więcej niż jeden.
Typ SP ( 2- 4 znaki): wpisać właściwy oznacznik zgodny z ICAO Doc 8643.
Kategoria turbulencji w śladzie aerodynamicznym:
Wpisać kategorię zgodnie z:
H — CIĘŻKI, w celu podania typu statku powietrznego o poświadczonej maksymalnej masie do startu wynoszącej 136 000 kg lub więcej;
M — ŚREDNI, w celu podania typu statku powietrznego o poświadczonej maksymalnej masie do startu wynoszącej mniej niż 136 000 kg, lecz więcej niż 7000 kg;
L — LEKKI, w celu podania typu statku powietrznego o poświadczonej maksymalnej masie do startu wynoszącej 7000 kg lub mniej


PUNKT 10 – Wyposażenie
Urządzenia radiokomunikacyjne i nawigacyjne oraz pomoce podejścia:
Wpisać jedną z następujących liter:
N jeżeli na pokładzie nie ma wyposażenia w pomoce COM/NAV/podejścia dla zamierzonej trasy lotu lub wyposażenie takie jest niesprawne,
S jeżeli na pokładzie znajduje się sprawne standardowe wyposażenie w pomoce COM/NAV/podejścia dla zamierzonej trasy lotu


Wpisać jedną lub więcej z następujących liter w celu podania posiadanego i sprawnego wyposażenia COM/NAV/podejścia:
C – Loran C
D- DME
F –ADF
G – GNSS
H- HF RTF
I – Nawigacja bezwładnościowa
J – Linia przesyłania danych
K – MLS
L – ILS
M – Omega
O – VOR
R – Rodzaj certyfikacji RNP
T – TACAN
U – UHF RTF
V – VHR RTF
W, X – Zgodnie z wymaganiami ATS


Za standardowe wyposażenie uważa się: VHF RTF, ADF, VOR i ILS.


Wyposażenie dozorowania:
Wpisać jedną lub dwie litery w celu opisania posiadanego sprawnego wyposażenia dozorowania:
N    Brak
A    Transponder — mod A (4 cyfry - 4096 kodów)
C    Transponder — mod A (4 cyfry - 4096 kodów) i mod C
X  Transponder — mod S, bez podawania zarówno znaku rozpoznawczego statku powietrznego jak i wysokości barometrycznej
P    Transponder — mod S z podawaniem wysokości barometrycznej, lecz bez podawania znaku rozpoznawczego statku powietrznego
I    Transponder — mod S z podawaniem znaku rozpoznawczego statku powietrznego, lecz bez podawania wysokości barometrycznej
S    Transponder — mod S z podawaniem zarówno wysokości barometrycznej jak i znaku rozpoznawczego statku powietrznego.


Wyposażenie ADS:
D    Możliwości ADS


PUNKT 13 – Lotnisko odlotu i czas (8 znaków)
Wpisać przyjęty przez ICAO czteroliterowy wskaźnik lokalizacji lotniska odlotu lub  ZZZZ i podać w punkcie 18 nazwę lotniska poprzedzoną skrótem DEP/, następnie bez odstępu wpisać przewidywany czas odblokowania.


PUNKT 15 – Trasa
Wpisać prędkość przelotową zgodnie z:

K – w km/h – K0830;
M – liczbę Macha – M082;
Wpisać poziom przelotu:

F – flight level – F085, F330;
S – poziom metryczny – S1130;
A – wysokość bezwzględną w stopach – A045;
M – wysokość bezwzględna w metrach – M0840;
VFR 20 – dla lotów niekontrolowanych VFR – oznacza to 200m AGL.
Wpisać trasę: włącznie ze zmianami prędkości, poziomu i/lub przepisami wykonywania lotu oraz ze wszystkimi punktami w których zamierzona jest bądź to zmiana prędkości lub poziomu, bądź zmiana trasy lotniczej i/lub zmiana przepisów wykonywania lotu. Użyć DCT jako direct – czyli bezpośredni przelot od/do.PUNKT 16 – Lotnisko docelowe i całkowity przewidywany czas przelotu, lotniska zapasowe (8 znaków)
Wpisać przyjęty przez ICAO czteroliterowy wskaźnik lokalizacji lotniska docewego, a po nim — bez odstępu — całkowity przewidywany czas przelotu,
Wpisać przyjęty przez ICAO czteroliterowy wskaźnik lokalizacji nie więcej niż dwóch lotnisk zapasowych, przedzielonych odstępem.


PUNKT 18 – Inne informacje
Wpisać odpowiednio:
0 (zero) jeżeli nie podaje się żadnych informacji,
EET/znaczące punkty nawigacyjne lub oznaczniki granic FIR oraz zsumowane przewidywane czasy przelotu do tych punktów lub granic FIR, gdy tak ustalono na podstawie regionalnych porozumień żeglugi powietrznej lub przez właściwe władze ATS danego Państwa. Np. EET/CAP0745 XYZ0830.


RIF/szczegóły trasy prowadzącej do ewentualnego zmienionego lotniska docelowego, po czym przyjęte przez ICAO czteroliterowy wskaźnik lokalizacji lotniska. Zmiana trasy wymaga zmiany zezwolenia podczas lotu. Np. RIF/DTA HEC KLAX
REG/znaki rejestracyjne SP, jeżeli różnią się od oznaczenia rozpoznawczego podanego w punkcie 7.
SEL/kod SELCAL, jeżeli wymaga tego właściwa władza ATS danego Państwa.
OPR/nazwa użytkownika, jeżeli nie można go określić z oznaczenia rozpoznawczego statku powietrznego podanego w punkcie 7.
STS/przyczyna specjalnego traktowania przez organ służb ruchu lotniczego, np. statek powietrzny sanitarny, jeden silnik niesprawny, np. STS/HOSP, STS/ONE ENG INOP.
TYP/typ statku powietrznego (typy statków po wietrznych) poprzedzony(e) w razie potrzeby liczbą statków powietrznych, jeżeli w punkcie 9 podana jest grupa ZZZZ.
PER/dane o osiągach statku powietrznego, jeżeli wymaga tego właściwa władza ATS danego Państwa – w FIR Warszawa nie jest to wymagane.
COM/dane szczególnego znaczenia odnośnie urządzeń łączności, jeżeli są wymagane przez właściwa władzę ATS danego Państwa np. COM/UHF tylko.
DAT/istotne dane o możliwościach linii przekazywania danych przy użyciu jednej lub więcej liter S, H, V i M, np. DAT/S dla satelitarnej linii przekazywania danych, DAT/H dla linii przekazywania danych HF, DAT/V dla linii przekazywania danych VHF, DAT/M dla linii przekazywania danych SSR z modem S.
NAV/dane szczególnego znaczenia odnośnie wyposażenia nawigacyjnego, jeżeli wymagane przez właściwą władzę ATS danego Państwa.
DEP/nazwa lotniska odlotu, jeżeli w punkcie 13 wpisano grupę ZZZZ albo przyjęte przez ICAO czteroliterowe wskaźniki lokalizacji miejscowości, w której znajduje się organ ATS, od którego można otrzymać dodatkowe dane planu lotu, jeżeli w punkcie 13 wpisano skrót AFIL.
DEST/nazwa lotniska docelowego, jeżeli w punkcie 16 wpisano grupę ZZZZ.
ALTN/nazwy(a) zapasowych(ego) docelowych(ego) lotnisk(a), jeżeli w punkcie 16 wpisano grupę ZZZZ.
RALT/nazwy(a) zapasowych(ego) lotnisk(a) na trasie.
CODE/adres statku powietrznego (wyrażony w postaci kodu alfanumerycznego, składającego się z sześciu znaków szesnastkowego systemu znaków), gdy tego wymaga właściwa władza ATS.
RMK/ewentualne uwagi tekstem otwartym, jeżeli jest to wymagane przez właściwą władzę ATS danego Państwa lub jest uważana za konieczne.


PUNKT 18 – Dodatkowe informacje
W razie konieczności wpisać odpowiednio:
E/i wpisać 4-cyfrową grupę podającą zapas paliwa w godzinach i minutach;
P/i wpisać całkowitą liczbę osób (pasażerów i załogi) na pokładzie, jeżeli jest to wymagane przez właściwą władzę ATS danego Państwa, TBN – gdy ta liczba nie jest znana w czasie składania planu lotu;
Wyposażenie ratunkowe i do przetrwania (skreślić odpowiednio na formularzu):
U - jeżeli UHE na częstotliwości 243,0 MHz nie jest w dyspozycji;
V - jeżeli VHF na częstotliwości 121,5 MHz nie jest w dyspozycji;
E - jeżeli awaryjna radiolatarnia pokładowa (ELT) nie jest w dyspozycji;
P - jeżeli nie ma polarnego wyposażenia do przetrwania;
D - jeżeli nie ma pustynnego wyposażenia do przetrwania;
M -  jeżeli nie ma morskiego wyposażenia do przetrwania;
J -  jeżeli nie ma wyposażenia do przetrwania w dżungli;
L - jeżeli kamizelki nie są wyposażone w źródło światła;
F - jeżeli kamizelki nie są wyposażone w środki fluorescencyjne;
U,V,R - dla podania wyposażenia kamizelek w odpowiednie urządzenia radiowe;
D – ilość ding;
A – wpisać kolor SP;