4 października 2011

Spotkanie ULC z EASA

19.07.2011 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). EASA reprezentowali Pan Jules Kneepkens - członek kierownictwa EASA odpowiedzialny za kwestie stanowienia prawa (Rulemaking), Pan Laszlo Kiss (odpowiedzialny za obszar zarządzania ruchem lotniczym - ATM) oraz Pan Bas van der Weide (odpowiedzialny za obszar operacji lotniczych - OPS). Delegacji ULC przewodniczył Pan Tomasz Kądziołka, Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych w ULC.

Podczas spotkania poruszono następujące kwestie:
 • Działania EASA w obszarze przepisów wykonawczych dla ATM/ANS

EASA przedstawiła katalog działań legislacyjnych na lata 2011-2013 w zakresie projektów przepisów wykonawczych w obszarze ATM/ANS (wzorowanych na standardach i zalecanych praktykach ICAO - SARPs). W skład pakietu wejdą następujące między innymi rozporządzenia:
 • Rozporządzenie ws. wymagań dla kontrolerów lotniczych (ATCO), którego publikacja planowana jest jeszcze w 2011 roku;
 • Rozporządzenie ws. wspólnych wymagań dla zapewnienia służb żeglugi powietrznej;
 • Rozporządzenie ws. nadzoru nad bezpieczeństwem w obszarze zarządzania ruchem lotniczych i służb żeglugi powietrznej (ATM/ANS);
 • Rozporządzenie ws. zapewnienia wspólnych wymagań dla użytkowania przestrzeni powietrznej (AUR), którego podczęścią będą przepisy w obszarze systemu zapobiegania kolizjom (ACAS).

EASA przypomniała, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 Agencja odpowiada za nadzór certyfikowanych przez siebie organizacji zapewniających służby żeglugi powietrznej o zasięgu ogólnoeuropejskim oraz organizacji zapewniających te służby, znajdujące się na terytorium państw trzecich (TCO).

Publikacja projektów dla większości przepisów w zakresie ATM, w tym NPA (Notice of Proposed Amendment) ws. SERA oraz MET można się spodziewać w październiku 2011 roku.

Dyrektor Kneepkens podkreślił konieczność równoległego koordynowania zakresu prac dwóch komitetów procedujących w ramach komitologii, tj. Komitetu ds. EASA oraz Komitetu ds. Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SSC). Na jesieni 2011 roku EASA otrzyma od SSC nowy raport z postępu prac, być może obejmujący także ocenę wpływu w obszarze programu SESAR. Jednocześnie dyrektor Kneepkens potwierdził, że we wrześniu 2011 roku spodziewany jest Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie stanu implementacji legislacji w obszarze SES, obecnie omawiany w ramach Komitetu SSC.

Dyrektor Kneepkens poinformował również, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie jednoznacznie określić czy w przyszłości przepisy I i II pakietu legislacyjnego SES ulegną znaczącej zmianie. Zauważył jednak, że po 2016 roku część z nich niewątpliwie powinna zostać przeniesiona do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.
 • Działania EASA w obszarze przepisów wykonawczych dla OPS. EASA przypomniała, że na początku czerwca została opublikowana opinia EASA dot. operacji lotniczych, która obecnie jest omawiana w ramach prac Komitetu ds. EASA. Za najważniejsze przepisy EASA uznała obszar Part-CAT oraz Part-SPA. EASA poinformowała, że opublikuje akceptowalne sposoby potwierdzania spełniania wymagań (AMC) oraz materiał zawierający wytyczne (GM) dla przepisów w obszarze OPS nie wcześniej niż w momencie zakończenia przez Komitet ds. EASA prac nad ostatecznym brzmieniem przepisów rozporządzenia ws. OPS oraz załączników do niego; część z nich jest już zresztą gotowa. Dodatkowo, w odniesieniu do DGR ULC podkreślił zasadność publikacji instrukcji technicznych w językach urzędowych państw członkowskich UE, co zapobiega ewentualnym problemom natury prawnej w zakresie ich stosowania.
 • Działania EASA w obszarze przepisów wykonawczych dla FTL. Po publikacji NPA ws. FTL (ograniczenia czasu lotu) EASA otrzymała blisko 5000 komentarzy i uwag z uwagi na co opinia w tej sprawie będzie przedstawiona dopiero w lecie 2012 roku.
 • Przyszłość AGNA. EASA poinformowała, że z uwagi na rozszerzenie kompetencji Agencji konieczna jest reforma instytucjonalna w ramach grupy doradczej władz państwowych - AGNA (Advisory Group of National Authorities). Obecnie analizowane jest stworzenie w ramach AGNA czterech grup roboczych odpowiedzialnych za:
  • obszar zdatności do lotu,
  • obszar operacji lotniczych i personel (OPS-FCL),
  • obszar zarządzania ruchem lotniczym (ATM) i lotniska,
  • zapewnienie ogólnej dyskusji, w tym za wysłuchanie interesariuszy (grupa ogólna).
 • Zapewnienie elastyczności podejścia. EASA podkreśliła zalety notyfikowania odstępstw przez państwa członkowskie UE za pomocą standardowego formularza notyfikacji EASA.
 • Zaangażowanie EASA w prace nad Załącznikiem 19 ICAO - Dwóch przedstawicieli EASA uczestniczy w pracach grupy roboczej ICAO odpowiedzialnej za prace nad Załącznikiem 19.. Według EASA zachodzi konieczność koordynacji tematu równolegle do prac nad europejską strategią bezpieczeństwa (EASP) i europejskim systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS). EASA uznała raportowanie z przebiegu posiedzeń przedmiotowej grupy za zbyt szczegółowe dla całościowego prezentowania go na forum Rady Zarządzającej EASA, niemniej jednak można się spodziewać przekazywanych regularnie krótkich informacji o postępie prac.
 • Europejska strategia bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. EASA potwierdziła, że Komisja Europejska zmierza do opracowania kompleksowej europejskiej strategii bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. EASA poinformowała, że strategia ma zawierać ogólne cele i założenia oraz zaproszenie do debaty na szczeblu politycznym w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem UE w obszarze lotnictwa cywilnego. W komunikacie znajdą się także informacje dotyczące przyjęcia przygotowanego i przedstawionego na początku 2011 r. Europejskiego Planu Bezpieczeństwa Lotniczego (EASp), który będzie integralną częścią Europejskiego Programu Bezpieczeństwa Lotniczego (EASP). Podmiotem właściwym dla EASP będzie Komisja Europejska, podczas gdy EASA pozostanie odpowiedzialna za aktualizację EASp. Najbliższa aktualizacja, wymuszona koniecznością zachowania kompatybilności dokumentu z planami krajowymi (National Plans) w zakresie bezpieczeństwa lotniczego, nastąpi jeszcze w 2011 roku. Nowa wersja dokumentu zostanie zaprezentowana podczas posiedzenia Rady Zarządzającej EASA.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego