4 października 2011

Ośrodek szkolenia lotniczego słuzb ruchu lotniczego OSL SRL WSOSP Dęblin

Przy Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych działa Ośrodek Szkolenia Lotniczego Służb Ruch Lotniczego. Ośrodek jest elementem struktury Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i podlega Rektorowi - Komendantowi WSOSP.

Ośrodek realizuje swoją działalność szkoleniową i dydaktyczną przy pomocy dwóch głównych działów:
- działu kształcenia (szkolenia teoretycznego), którego trzon stanowią katedry i zakłady Wydziału Lotnictwa, SJO oraz etatowi wykładowcy/instruktorzy Ośrodka;
- działu szkolenia na symulatorze, którego trzon stanowią instruktorzy Ośrodka, realizujący  praktyczne szkolenie na symulatorze.
 
OSL SRL WSOSP sprowadza swój podstawowy zakres działania do zapewnienia właściwego szkolenia personelu Służb Ruch Lotniczego. Dostosowując wewnętrzne struktury organizacyjne, modyfikując i unowocześniając potencjał dydaktyczny oraz utrzymując właściwy poziom kwalifikacji personelu, OSL SRL WSOSP dąży do sprawnego  i optymalnego zarządzania posiadanymi zasobami. Ustanowiony w OSL SRL WSOSP system jakości ma na celu zapewnienie realizacji tych celów z zachowaniem pełnej zgodności prowadzonych działań z wymaganiami odpowiednich przepisów i przyjętych procedur, zapewnienie pełnego bezpieczeństwa wszystkim osobom biorącym udział w szkoleniu oraz prowadzenie szkolenia na odpowiednim poziomie merytorycznym.

Proces szkolenia w Ośrodku podlega bieżącemu nadzorowi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i dostosowany jest do wymagań krajowych wynikających z Ustawy Prawo lotnicze z 03.07.2002 roku oraz wymagań międzynarodowych określonych przez ICAO/NATO i  EUROCONTROL głównie takich jak:

Q     ANNEX 1 ICAO - Personnel Licensing.

Q     EUROCONTROL Specification for the ATCO  Common Core Content Initial Training Edition Date : 21/10/2008.

Q     Directive 2006/23/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on a Community air traffic controller licence.

Q     EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement on ATM Services' Personnel Ed. 2.0, (ESARR-5).

Q     STANAG 7204 ASP (edition 1) (ratification draft 2) - NATO minimum requirements for personnel providing air traffic services (ATS) in NATO-LED OPERATIONS   -  13 March 2009).

Polityka Jakości

Ośrodek Szkolenia Lotniczego Służb Ruch Lotniczego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych prowadzi swą działalność w sposób zapewniający zgodność procedur, metod działania i posiadanych zasobów z wymaganiami prawnymi, określającymi zasady szkolenia Służb Ruchu Lotniczego. Jedynym sposobem osiągnięcia tego celu jest stałe doskonalenie systemu zarządzania, a przez to prowadzenie działań charakteryzujących się wysoką jakością i zapewniających właściwy poziomi bezpieczeństwa procesów szkoleniowych.

System zarządzania OSL SRL WSOSP pozwala efektywnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami spełniać wymagania i oczekiwania stawiane Ośrodkowi Szkolenia Lotniczego, zapewniając w odniesieniu do szkolenia Służb Ruch Lotniczego:
  • utrzymywanie sprawności technicznej symulatorów wykorzystywanych  w procesie szkolenia,
  • prowadzenie poszczególnych elementów szkoleniowych przez odpowiednio wykwalifikowany i zatwierdzony personel instruktorski,
  • stosowanie zatwierdzonych programów szkolenia,
  • bezpieczeństwo pracy na symulatorach.
Tak określona Polityka Jakości jest przyjęta i systematycznie wcielana w życie przez cały personel OSL SRL WSOSP. Istotnym elementem tego działania jest realizacja Celów Jakościowych, określanych okresowo przez Kierownika Odpowiedzialnego jako narzędzie stałej poprawy funkcjonowania OSL SRL WSOSP i utrzymywania zgodności systemu zarządzania z wymaganiami obowiązujących przepisów. Cele Polityki Jakości znane są wszystkim pracownikom i realizowane przez nich w codziennej praktyce.

Kadra kierownicza Ośrodka

Kierownik - Jan Michta

Szef Szkolenia - Bartosz Orłowski

Szef Szkolenia teoretycznego - Jan Nowakowski

Szef Szkolenia Praktycznego - Maciej Ruszuk

Szef Techniczny - Dariusz Kołodziejski

Technik - Piotr Mich

Zakres działalności szkoleniowej

1.Ośrodek prowadzi szkolenie wstępne do licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego w zakresie podstawowym.

2.Ośrodek prowadzi szkolenie wstępne do licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego w zakresie uprawnienia kontroli lotniska instrumentalnej z uprawnieniem uzupełniającym kontroli lotniska  - ADI/TWR.

3.Ośrodek prowadzi szkolenie wstępne do licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego w zakresie uprawnienia kontroli zbliżania proceduralnej  - APP.

4.Ośrodek prowadzi szkolenia odświeżające kompetencje kontrolerów ruchu lotniczego oraz sytuacje szczególne i niebezpieczne w ruchu lotniczym dla licencjonowanych kontrolerów ruchu lotniczego.

5. Ośrodek prowadzi szkolenie do licencji informatora służby informacji powietrznej z uprawnieniem lotniskowej służby informacji powietrznej - AFIS.

6.Ośrodek prowadzi szkolenie do uzyskania Świadectwa Operatora Radiotelefonisty Stacji Lotniskowej bez prawa egzaminowania.

7.Ośrodek prowadzi egzaminowanie kontrolerów ruchu lotniczego w celu przedłużenia ważności uprawnień.

8.Ośrodek prowadzi szkolenie z frazeologii lotniczej (Aviation English - w zakresie przygotowania do egzaminu ELPAC).

9.Ośrodek wspiera, w miarę możliwości, działalność szkoleniową innych jednostek organizacyjnych WSOSP oraz jednostek współpracujących na zasadach określonych przez Rektora - Komendanta.

10.Ośrodek współpracuje z jednostkami w których realizowane jest szkolenie praktyczne.

11. Ośrodek wspiera, w miarę możliwości, działalność innych jednostek lotniczych sił zbrojnych w zakresie kontroli wiedzy i umiejętności personelu lotniczego (prowadzenie egzaminów).

12.Ośrodek Szkolenia Lotniczego, będąc integralnym elementem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, współpracuje z poszczególnymi elementami struktury (katedrami, zakładami, wydziałami) w zakresie:

-      dyspozycyjności wykładowców i instruktorów WSOSP;

-      obsługi finansowej i logistycznej;

-      wykorzystania bazy dydaktycznej i gabinetowej;

-      wykorzystania pomocy naukowych

-      wykorzystania księgozbioru Biblioteki Głównej.

13.  Ośrodek jest samodzielną jednostką szkoleniową posiadającą certyfikat (CTO) wraz ze specyfikacjami dla szkoleń.

Zasoby Ośrodka

1.Pomieszczenia operacyjne do szkolenia praktycznego (symulatorowego) obejmują powierzchnię ok. 100 m2, w których są zainstalowane symulatory kontroli ruchu lotniczego (symulatory ATC).

2.Ośrodek dysponuje siedmioma stanowiskami operacyjnymi dla praktykantów i pięcioma stanowiskami operatorów symulatora. Do szkolenia praktycznego kontrolerów ruchu lotniczego wykorzystywane są trzy rodzaje symulatorów ATC i wchodzący w ich skład symulator (system) łączności.

3.Symulator kontroli ruchu lotniczego stanowią zintegrowane na jednej platformie programowej moduły, które mogą pracować oddzielnie jako niezależne symulatory lub łącznie jako kompleks (zespół) symulatorów ATC. W skład kompleksu wchodzą:

- symulator kontroli lotniska ze stanowiskami: kontrolera lotniska, kontrolera ruchu naziemnego, asystenta, kontrolera proceduralnej kontroli zbliżania;

- symulator radarowej i proceduralnej kontroli zbliżania (stanowisko kontrolera zbliżania i asystenta);

- symulator kontroli precyzyjnego podejścia (stanowisko kontrolera PAR i asystenta);

- symulator łączności radiotelefonicznej i telefonicznej.

4. Ośrodek dysponuje salami wykładowymi wyposażonymi w środki multimedialne do prowadzenia wykładów i prezentacji.

5. Ośrodek ma do dyspozycji specjalistyczne laboratoria, w skład których wchodzą:

- laboratorium komputerowe przystosowane do nauki obsługi komputerów i specjalistycznych programów komputerowych;

- laboratorium systemu BLUSZCZ_H_RL przeznaczone do: nauki technik planowania ruchu, opracowywania depesz służb ruchu lotniczego, dystrybucji danych o planach lotów, odbioru depesz AUP, pracy w sieci AFTN, wymiany i zobrazowania informacji meteorologicznej oraz wspomagania zadań realizowanych przez służbę hydrometeorologiczną SP;

- laboratorium technik satelitarnych umożliwiające zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi lotniczych odbiorników GPS, planowania tras z wykorzystaniem GPS oraz monitorowania ruchu lotniczego w wydzielonych strefach;

-laboratorium obiektywnej kontroli lotów umożliwia  odczytywanie zapisów pokładowych rejestratorów lotów.

6. Ośrodek dysponuje nieograniczonym dostępem do Biblioteki Głównej wyposażonej w bogatą literaturę specjalistyczną oraz dostępem do Internetu.

Współpraca

1. Ośrodek Szkolenia Lotniczego SRL współpracuje z uczelniami realizującymi  kształcenie o profilu lotniczym, w tym z: Akademią Obrony Narodowej, Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz instytutami naukowo-badawczymi i naukowowo-produkcyjnymi takimi jak: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, Instytut Lotnictwa, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

2. Ośrodek Szkolenia Lotniczego SRL współpracuje z certyfikowanym Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego PAŻP. Współpraca ta obejmuje wymianę doświadczeń, organizowanie konferencji i seminariów, pomoc instruktorów PAŻP w prowadzeniu zajęć teoretycznych i szkolenia na symulatorze ATC.

3. Ośrodek Szkolenia Lotniczego SRL współpracuje z Szefostwem Służby  Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, Wydziałami/Ośrodkami Ruchu Lotniczego rodzajów SZ oraz kierownictwem i instruktorami Wojskowych Lotniskowych Organów Służby Ruchu Lotniczego w zakresie szkolenia personelu wojskowej służby ruchu lotniczego.

Materiały szkolenioweźródło : WSOSP