4 października 2011

Krajowy plan skuteczności działania słuzb ruchu lotniczego na lata 2012-2014

Urząd Lotnictwa Cywilnego opracował krajowy plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2012-2014.Krajowy plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej powstał w oparciu o przepisy art. 10 rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej.

Prace nad dokumentem trwały od listopada 2010 r., kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. W pracach tych uczestniczyły następujące instytucje i podmioty: Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Dowództwo Sił Powietrznych, przedstawiciele przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze". Dokument ma w związku z tym charakter interdyscyplinarny - zaangażowane były instytucje podległe i nadzorowane przez różne resorty - Ministerstwo Infrastruktury (ULC, PAŻP), Ministerstwo Środowiska (IMGW) oraz Ministerstwo Obrony Narodowej (DSP).

Krajowy plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej opracowany został w odniesieniu do czterech ustalonych przez Komisję Europejską obszarów skuteczności działania: bezpieczeństwa, przepustowości, ochrony środowiska i efektywności kosztowej, z uwzględnieniem określonych ogólnounijnych celów skuteczności działania. Obowiązkowe cele ogólnounijne zostały ustalone w odniesieniu do dwóch obszarów - przepustowości (opóźnienie ATFM na trasie) oraz efektywności kosztowej (trasowa ustalona stawka jednostkowa).

Zgodnie z wymogami rozporządzenia 691/2010 przeprowadzone zostały w dniu 12 maja br. konsultacje z zainteresowanymi stronami. Na konsultacje zaproszeni zostali i uczestniczyli w nich: przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, portów lotniczych, krajowych i zagranicznych przewoźników lotniczych oraz organizacji zrzeszających przewoźników lotniczych, a także przedstawiciele związków zawodowych PAŻP. W wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszone uwagi zostały w miarę możliwości uwzględnione i plan został zmieniony.

Plan ten został w dniu 15 czerwca zaakceptowany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i przekazany do Ministerstwa Infrastruktury, celem przyjęcia go na poziomie krajowym - zgodnie z wymogami art. 12 rozporządzenia 691/2010.

Plan w całości do pobrania w formacie pdf w tym miejscu

źródło : ULC