24 września 2011

Zakazy lub ograniczenia lotów

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do Rządowego Centrum Legislacji projekt Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące. Wskutek wejścia w życie aktów normatywnych Unii Europejskiej jak również wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, dotychczasowa regulacja ulega znaczącym zmianom  i wymagała opracowania nowego rozporządzenia, w którym zaproponowano nowy zapis zagadnień zawierających zakazy i ograniczenia lotów statków powietrznych w polskiej przestrzeni, w postaci jednolitego tekstu porządkującego legislacyjnie aktualny stan prawny.


Nowe rozporządzenie wprowadza generalny zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową na i poniżej FL 340 oraz całkowity zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową w godzinach 2200 - 600, w celu dostosowania przepisów prawa do norm wynikających z rozporządzenia Minister Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz ujednolicenia regulacji dotyczących lotów statków powietrznych cywilnych z zakazami obowiązującymi wojskowe statki powietrzne.


Wyjątkiem od tego zakazu są loty wykonywane przez statki powietrzne lotnictwa państwowego w celu ochrony granicy, przechwycenia statków powietrznych naruszających granicę państwową lub obowiązujące zasady wykorzystania przestrzeni powietrznej, a także wykonywane nad poligonami artyleryjskimi, morskimi i lotniczymi. Wynika to z konieczności prowadzenia przez Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej lotów z prędkością naddźwiękową w wymienionych obszarach. Projektowane rozporządzenie zawiera wyliczenie stref, w których wprowadza się zakazy lub ograniczenia lotów, podzielone ze względu na przyczyny ich wprowadzenia.


Rozporządzenie doprecyzowuje i definiuje zapisy w sprawie:

  • stref ograniczonych R,  dla lotów statków powietrznych (parametrami prędkości statku i przestrzeni), zlokalizowane głównie nad dużymi aglomeracjami miejskimi i parkami narodowymi. Loty nad parkami narodowymi zostały określone w wysokościach nad poziomem morza, jednak zostały określone w taki sposób, aby umożliwić latanie na wysokości powyżej tysiąca metrów nad poziomem gruntu;
    Projekt przewiduje, iż zakazy i ograniczenia wykonywania lotów statków powietrznych nad strefami ograniczonymi nie będzie dotyczył lotów: z przydzielonym statusem ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, lotów operacyjnych związanych z szeroko pojętą obronnością, lotów związanych z procedurami dolotowymi oraz odlotowymi, a także innych lotów, których wykonanie będzie uzasadnione zaistnieniem szczególnych warunków. Wskazano tu również na wymagania jakie powinien spełnić wykonawca takiego lotu;

  • stref identyfikacji obrony powietrznej ADIZ, wynikającej z potrzeby realizacji zadań MON na rzecz obronności;

  • stref niebezpiecznych D, zlokalizowanych w polskiej przestrzeni powietrznej nad poligonami artyleryjskimi, morskimi i lądowymi oraz procedurę ich wykorzystywania. Projekt określa zasady zamawiania oraz aktywizacji stref D, ujednolica procedury użytkowania tych stref w stosunku do regulacji projektu Ministra Infrastruktury w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni, a także wskazuje na sytuacje, w których dopuszcza się przerwanie działań w strefie D;

  • stref zakazane P, zlokalizowanych głównie nad zakładami chemicznymi produkującymi materiały wrażliwe na wstrząsy. Strefy P mają chronić te obiekty przed skutkami spowodowanymi oddziaływaniem fali akustycznej pochodzącej od przelatujących nad nimi na określonej wysokości statków powietrznych.
    Analogicznie jak w stosunku do stref R tak i odnośnie stref P projekt przewiduje, iż zakazy i ograniczenia wykonywania lotów statków powietrznych nad tymi strefami nie będzie dotyczył lotów: z przydzielonym statusem ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, lotów operacyjnych związanych z szeroko pojętą obronnością, lotów związanych z procedurami dolotowymi oraz odlotowymi, a także innych lotów, których wykonanie będzie uzasadnione zaistnieniem szczególnych warunków.
treść rozporządzenia dostępna w tym miejscu

źródło : ULC