24 września 2011

Tworzenie lotniskowych organów służb ruchu lotniczego

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie tworzenia lotniskowych cywilnych organów służb ruchu lotniczego. Projekt odchodzi od arbitralnego kryterium ilościowego obowiązkowego utworzenia i finansowania przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) lotniskowych cywilnych organów służb ruchu lotniczego.


Podstawowym warunkiem utworzenia na lotnisku organów służb ruchu lotniczego będzie zawarcie porozumienia pomiędzy zarządzającym lotniskiem a PAŻP (lub innym uprawnionym podmiotem), w formie umowy, która określać będzie rodzaje służb zapewniane przez Agencję (lub inny uprawniony podmiot) oraz  niezbędne regulacje określone w § 4-8 projektu.Tym samym zapewnionym zostanie, iż Agencja (lub inny uprawniony podmiot), zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1794/2006 Komisji Europejskiej z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiającym wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej powinna pobierać opłaty za usługi, które świadczy, w wysokości odpowiadającej kosztom ich świadczenia.


Nowy dokument obejmuje następujące obszary zmian:

  • wskazano na zarządzającego lotniskiem jako podmiot zapewniający utworzenie lotniskowych organów służb ruchu lotniczego oraz sposób ustanowienia tych organów,
  • został określony sposób tworzenia lotniskowych służb ruchu lotniczego na lotnisku kontrolowanym przez zarządzającego tym lotniskiem w drodze konkursu, a także wskazano na wyjątek od stosowania tej reguły,
  • zostały określone warunki tworzenia lotniskowych służb kontroli ruchu lotniczego na lotniskach komunikacyjnych objętych programem TEN-T,
  • zapisano najistotniejsze elementy umowy o zasadach współpracy między zarządzającym lotniskiem a instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego,
  • wskazano na możliwości zmiany statusu świadczenia służby ruchu lotniczego na lotnisku przez PAŻP w przypadku świadczenia tej służby przez Agencję wyłącznie z jej środków,
  • określono warunki sprawowania lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS) przez certyfikowany organ zarządzającego lotniskiem lub przez wyłonioną przez zarządzającego instytucję posiadającej taki certyfikat na podstawie zawartej umowy,
  • określono tryb ustanawiania stref ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej odpowiednio do rodzaju tworzonej lotniskowej służby  ruchu lotniczego,
  • wprowadzono zapis przejściowy dotyczący zawierania umów przez zarządzających lotniskami, które zostały zarejestrowane przed wejściem w życie przedmiotowego rozporządzenia.

Regulacja będzie miała pozytywny wpływ na użytkowników przestrzeni powietrznej, zapewnia im bowiem wyższy poziom bezpieczeństwa poprzez świadczenie służb ruchu lotniczego przez instytucje certyfikowane oraz na bieżąco nadzorowane. Nowelizowane rozporządzenie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.


Treść projektowanego rozporządzenia dostępna na stronie ULC


źródło : ULC