Lotem VFR bez granic

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego. Celem nowelizacji rozporządzenia jest zharmonizowanie działań władz lotnictwa cywilnego oraz państw sąsiadujących w zakresie zwolnienia z obowiązku składania planów lotu przez statki powietrzne wykonujące loty VFR w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej z przekraczaniem granicy państwowej z krajami obszaru Schengen.

Powyższa kwestia jest już od dłuższego czasu przedmiotem rozważań podczas międzynarodowych spotkań na różnych poziomach zarządzania lotnictwa cywilnego w Europie, m.in. na Europejskich Konferencjach Lotnictwa Cywilnego (ECAC), stałych komitetach i grupach roboczych oraz seminariach Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej  (EUROCONTROL). Dążenia gremiów ogólnego lotnictwa cywilnego i coraz szerszej rzeszy właścicieli małych statków powietrznych pochodzących z krajów obszaru Schengen doprowadziły do wprowadzania odstępstw do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym w przedmiotowej sprawie. Zmiany takie zostały już wprowadzone przez władze lotnictwa cywilnego państw sąsiadujących: Niemiec i Czech. Są również przygotowywane przez Słowację. Przepisy te pozwalają na wloty w niekontrolowaną przestrzeń powietrzną (najczęściej przestrzeń G) statków powietrznych z państw sąsiadujących obszaru Schengen wykonujących loty wg przepisów z widocznością (VFR). Tym samym Niemcy i Czechy (w najbliższej przyszłości Słowacja) stworzyły już możliwość wlotu w ich przestrzeń powietrzną m.in. polskich statków powietrznych, spełniających ww. warunki lotu, bez konieczności składania planów lotu.

Projektowany termin wejścia w życie rozporządzenia uwarunkowany jest - zgodnie z Załącznikiem 15 do Konwencji - terminem publikacji AIRAC (Aeronautical Information Regulation And Control), który w przypadku dużej zmiany wynosi 56 dni. Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych oraz nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

źródło:ULC

Komentarze